Bestämmelser och villkor

Datum: 12 Oktober 2021

Giltighet och parter

Dessa bestämmelser och villkor ("Bestämmelser och villkor") ska gälla för avtal mellan Otovo AB ("Otovo") och berörd kund ("Kunden") med avseende på köp och installation av ett komplett solcellsanläggning ("Solcellsanläggningen").

Integritet

Otovo behandlar personuppgifter i enlighet med de krav som föreskrivs i tillämpliga lagar och förordningar och i enlighet med åtgärder som implementerats av myndigheter. Se vår integritetspolicy (www.otovo.se/privacy) för mer information om hur Otovo behandlar personuppgifter.

Innan installation

Priser

Så här beräknas priserna

 1. Det pris som offereras av Otovo är det slutgiltiga priset för Solcellsanläggningen förutsatt att de allmänna prisuppgifterna i dessa Bestämmelser och villkor är gällande och att alla antaganden och uppgifter om Kundens fastighet eller byggnader är korrekta.

 2. Om installationen och kostnaden för den inte överensstämmer med de allmänna priskalkylerna kommer priset för Solcellsanläggningen att ökas eller minskas med motsvarande belopp. Kunden kommer att underrättas om sådana ändringar och kommer att bli ombedd at ge sitt godkännande av prisändringar som överstiger 5 %.

Vad ingår i priset?

 1. Priser och avgifter står angivna i köpavtalet mellan Otovo och Kunden. Priserna och avgifterna inkluderar alltid installation av ett komplett Solcellsanläggning i enlighet med villkoren i de allmänna priskalkylerna inklusive allt material, arbete, elektrikers arbete, tillstånd och driftsättning såvida inte annat särskilt anges i köpavtalet eller i dessa Bestämmelser och villkor.

 2. I priset ingår inte avgifter eller kostnader som avser lokala krav från elnätsföretag, ändringar av elmätare, eller ansökningar om konstruktions- eller byggtillstånd om detta krävs av lokala eller nationella myndigheter.

 3. Inga besök på plats görs innan installationsdatum såvida inte Otovo eller Otovos underleverantörer som ansvarar för projekteringen och detaljplaneringen inför installationen anser detta vara nödvändigt.

 4. Kampanjer och rabatter kan inte kombineras eller utnyttjas efter kontraktsdatum.

Utgångspunkt för prissättningen

 1. Priserna baseras på utförd installation enligt vanliga och normala villkor inklusive följande:

  1. Den byggnad där Solcellsanläggningen ska installeras ska vara förberedd och tillgänglig för installation senast två månader efter säljavtalets undertecknande. Observera dock att faktiskt installationsdatum kan ligga senare i tid på grund av nedan angivna orsaker.

  2. Kablaget från taket till växelriktaren och/eller säkringsskåpet ska dras enligt den mest praktiska och kostnadseffektiva vägen, med en maximal kabellängd på 50 meter

  3. Växelriktaren är installerad och ansluten till elnätet i samma byggnad som Solcellsanläggningen, i samma eller i direkt anslutande rum som elskåpet med en maximal kabellängd på 10 meter.

  4. Dolda kablage på in- eller utsidan är inte inkluderade i priset.

  5. Användandet av optimerare är inte inkluderat i priset om inget annat anges.

  6. Befintliga kabelrör kommer att användas endast om detta är praktiskt och om de passar för den utrustning som används i samband med projektet.

  7. Det allmänna elnätet och byggnadens elnät uppfyller gällande krav och har tillräcklig kapacitet och håller erforderlig kvalitet för anslutning av Solcellsanläggningen utan att det krävs några förbättringar eller justeringar.

  8. Elskåpet uppfyller gällande krav och har tillräckligt med utrymme.

  9. Huvudsäkringen, de elektriska kretsarna och underkretsarna är tillräckligt dimensionerade.

  10. Installationen görs i samma byggnad som huvudelskåpet. Om installationen görs i en annan byggnad kan det tillkomma kostnader på grund av att det krävs ytterligare kabeldragning och/eller underkretsar.

  11. Takbeläggningen är lämplig och i bra skick med en stabil underkonstruktion som är lämpad för installation och infästning av solcellspanelerna. Skulle taket eller fastigheten vara i sådant skick att det inte går att på ett säkert sätt installera Solcellsanläggningen utan större reparationer eller byggarbeten har Otovo rätt att avbryta projektet utan skyldighet att betala ersättning samt att debitera Kunden för sina kostnader.

  12. Taket är inte belagt med skiffer eller gräs. Tak av skiffer eller gräs offereras och prissätts särskilt.

  13. Installation med infällda paneler prissätts särskilt och priset inkluderar då borttagande av takpannor och annan takbeläggning i det panelområdet. Vid installation av nytt tak måste taket ha läkt som redan är anpassad och monterad.

  14. Specialtak, såsom takmaterial som innehåller asbest prissätts separat. När det gäller tak som innehåller asbest förbehåller sig Otovo rätten att avbryta och lämna projektet utan att debiteras några kostnader.

  15. Fastigheten är inte klassificerad som en lantbruksfastighet. Om fastigheten där solcellsanläggningen ska installeras är en lantbruksfastighet, kan särskilda kostnader tillkomma.

Godkänd kreditprövning

Otovo äger rätt att göra en kreditprövning av Kunden. Lämnad offert gäller på villkor att kreditprövningen blir godkänd. Otovo kan kräva att Kunden betalar för installationen i förskott eller lämnar säkerhet för full betalning per förfallodagen.

Subventioner

Otovo ansvarar inte för ansökan om eller godkännande av nationella eller lokala subventioner eller stödsystem för Kundens räkning. Priserna kan uttryckas inklusive eller exklusive subventioner. Kunden bär alltid ansvaret för att bruttopriset blir betalat efter leverans av Solcellsanläggningen.

Information från Kunden

 1. Priset för Solcellsanläggningen baseras på den information som Kunden ger till Otovo. I samband med att Kunden undertecknar Otovos offert bekräftar denne att den information som lämnats är korrekt, inklusive men inte begränsat till information om takets, takmaterialets, elnätets och elskåpets skick. Om den lämnade informationen skulle visa sig vara felaktig eller missvisande har Otovo rätt att justera priser och avgifter på motsvarande sätt eller att avbryta projektet utan att Otovo ska vara ersättningsskyldig gentemot Kunden.

 2. Kunden ska lämna Otovo och dess samarbetspartners all relevant information som krävs för installationen av Solcellsanläggningen. Kostnaden blir högre om Kunden lämnar felaktig information vilket i sådant fall kommer att faktureras Kunden. Med felaktig information menas bland annat felaktig eller missvisande information om Kundens fastighet och dess tekniska skick.

 3. Om Kunden lämnar felaktig information ska installationen av Solcellsanläggningen prissättas på nytt och kompletteras.

Tillstånd och godkännanden

 1. Kunden ansvarar för införskaffandet av nödvändiga tillstånd och godkännanden från berörda myndigheter innan installationen av Solcellsanläggningen. Sådana godkännanden kan omfatta byggtillstånd från staden eller kommunen, elförsörjning och anslutningsavtal med lokalt elnätsföretag och försäljning av överskottsel samt inköpsavtal med Kundens elleverantör.

 2. Otovo har ingen skyldighet att hjälpa till med eller själv ombesörja anskaffandet av sådana tillstånd för Kundens räkning. Otovo förbehåller sig dock rätten att lämna information till Kunden när Otovo finner detta lämpligt för att hjälpa till med tillståndsprocessen.

Val av installatör

 1. Otovo använder sig av underleverantörer för planering av arbetet och tekniska lösningar, installation och leverans av Solcellsanläggningen. Kunden godkänner användandet av underleverantörer för genomförandet av leveransen.

 2. Otovo väljer vilka installatörer och underleverantörer de vill samarbeta med under varje enskilt projekt med hänsyn till kostnader, leveranstid och andra faktorer enligt Otovos val. Kunden accepterar att det är Otovo som självständigt väljer underleverantörer för planeringen av arbetet och tekniska lösningar, installationer och leverans av Solcellsanläggningen.

Projektering

 1. Det är Otovos underleverantör och installatör som planerar arbetet, tar fram de tekniska lösningarna för installationen och väljer utrustning och komponenter samt elektriska och mekaniska lösningar. De projekttekniska lösningar som väljs baserar sig mellom annat på information som lämnas av Kunden, såsom fastighetens adress, nedladdade bilder och uppgifter om vilket material taket är byggt i.

 2. Otovos installatör bestämmer hur solcellspanelerna bäst bör placeras med hänsyn till synpunkter från Otovo och Kunden och kan göra ändringar av önskad placering av panelerna om detta är nödvändigt för utförandet av installationen i enlighet med säkerhetskrav eller krav eller begränsningar från lokalt elnätsföretag.

 3. Installatören kan föreslå ändringar av installationen för att bästa möjliga prestanda ska uppnås. Sådana ändringar kan handla om placeringen av panelerna, ändringar av antalet paneler eller att öka antalet optimerare hos en eller flera solcellspaneler.

 4. Installatören ska alltid planera solcellspanelernas layout och hur de ska installeras inom ramen för vissa säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifterna ska bland annat att säkerställa att normerna för vindbelastning och snöbelastning uppfylls, att snöhinder kan monteras där så krävs och att vatten kan avledas på ett effektivt sätt.

 5. Det är Kunden som ansvarar för installation av snörasskydd. Vid beställning senast 14 dagar innan installationen kan, med hänsyn till tillgång, snörasskydd monteras till en tilläggskostnad. Snörasskydd ingår inte i det offererade priset.

 6. Kund som kräver att anläggningen byggs på ett sätt som går utöver de säkerhetsparametrar som fastställts av installatörerna ska bekräfta detta skriftligen och Kunden ska vara införstådd med att detta kan innebära att inga garantier längre gäller.

 7. Ändringar av material och utrustning för installationen kan bli nödvändig av leveransmässiga skäl, på grund av bristande tillgång eller därför att den ursprungligen föreslagna utrustningen inte passar. Otovo kommer att meddela Kunden om de solcellspaneler eller växelriktare som ursprungligen var avsedda att användas till installationen måste ändras.

Installationsdatum och varaktighet

 1. Otovo kommer att meddela Kunden om beräknad installationstid och varaktighet i samband med kontraktets undertecknande.

 2. Det faktiska installationsdatumet kommer att bestämmas av installatören i samband med projektplaneringen och meddelas sedan till Kunden. Installationsdatumet kan bli ändrat bland annat på grund av dröjsmål med erforderliga godkännanden och begränsad kapacitet i leveranskedjan.

 3. Installationen av solcellspanelerna och växelriktarna tar normalt 2–5 arbetsdagar beroende på hur omfattande projektet är. Vissa installationer kan ta ännu längre tid. Hela processen inklusive godkännanden från myndigheter, elleverantörer etc. samt elarbeten kommer normalt att ta 4–8 veckor. Installationstiden varierar med årstiden, vädret, anläggningens storlek och andra lokala förhållanden. Otovo lämnar inga garantier med avseende på installationstiden.

 4. Installationen kan komma att utföras i flera steg.

Uppgraderingar och tilläggsbeställningar

 1. Uppgraderingar eller tilläggsbeställningar som önskas av Kunden måste beställas i god tid innan installationen. Otovo förbehåller sig rätten att säga nej till sådana uppgraderingar eller tilläggsbeställningar om installationen redan är planerad eller om eventuella begränsningar i Otovos leveranskedja inte medger sådana uppgraderingar.

 2. Uppgraderingar eller tilläggsbeställningar som görs av Kunden senare än vad Otovo enkelt kan hantera kan medföra extra kostnader och avgifter. Kunden ska godkänna sådana tillkommande kostnader eller avbeställa uppgraderingen eller tilläggsbeställningen. Sådan avbeställning påverkar inte Kundens ansvar med avseende på det ursprungligen planerade köpet.

Under installationen

Tillträde till Kundens fastighet

 1. Kunden ska se till att Otovo och deras installatörer (montörer, elektriker och andra underleverantörer) har fullt tillträde till Kundens fastighet i samband med installationen av Solcellsanläggningen.

 2. Otovo och deras installatörer ska ha obegränsad tillgång till vatten, el och sanitära anläggningar i samband med installationen av Solcellsanläggningen.

 3. Kunden ska se till att det inte finns lösa föremål etc. som hindrar arbetet och skotta bort snö och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att ge fullt tillträde till fastigheten i samband med installationen.

 4. Det får inte finnas några hinder som begränsar eller försvårar tillgängligheten till taket, såsom pergola, växthus eller liknande.

 5. Vid begränsad tillgänglighet till Kundens fastighet, el eller vatten kommer Kunden att debiteras en extrakostnad.

Inga störningar

 1. Kunden ska se till att inga besökare, familjemedlemmar eller husdjur stör installatörerna eller har tillträde till de områden där installation pågår.

 2. Inga delar av arbetet eller installationen får utföras av Kunden eller entreprenörer som Kunden anlitat separat och på dennes eget initiativ utan skriftlig förhandsgodkännande av Otovo eller deras installationspartners.

 3. Otovo lämnar ingen ersättning eller rabatter till Kunden för arbeten som denne utför eller lägger ut på eget initiativ. I sådant fall upphör alla garantier i anslutning till Solcellsanläggningen.

Justeringar och utformande

 1. Justeringar av storlek (t.ex. antal paneler) och utformning (t.ex. paneltyp, optimerare, växelriktare) kan behöva göras om det finns särskilda förhållanden på taket som kräver att den yta som täcks av solcellspanelerna måste minskas.

 2. Det kan bli nödvändigt att göra ändringar av materialtyp och utrustning inför installationen för att möjliggöra ändringar på plats av installationen. Kunden godkänner sådana ändringar och bekräftar att de inte kommer att betraktas som defekta eller felaktiga leveranser.

 3. Otovo undersöker om det finns något behov av ändringar innan installationen men ibland kan det krävas mindre ändringar under arbetets gång. Priset kommer då att reduceras eller ökas i motsvarande mån. Kunden kommer att underrättas om sådana ändringar och kommer att bli ommbedd att ge sitt godkännande av prisändringar som överstiger 5 %.

Efter installationen

Leverans och driftsättning

 1. Med leverans av Solcellsanläggningen menas att all utrustning blir korrekt monterad och att anläggningens funktioner installeras och testas.

 2. Kunden ansvarar för att kontrollera att elnätet på egendomen er i drift i samband med leveransen.

 3. Kunden ska snarast och utan onödigt dröjsmål informera Otovo om denne inte godkänner utfört installationsarbete.

 4. Driftsättningen, inklusive elproduktionen, påbörjas så snart godkännande erhållits av lokala myndigheter, t.ex. lokalt elnätsföretag. I vissa fall kommer driftsättning inte att kunna ske samtidigt som leverans pågår på grund av krav från lokala myndigheter eller elnätsföretag.

 5. En del elnätsföretag kräver att kundernas elmätare ändras innan driftsättning av Solcellsanläggningen. Elnätsföretaget är ensamt ansvarigt för denna process och Otovo har ingen ersättningsskyldighet eller bär något ansvar vid dröjsmål av elproduktionen från Solcellsanläggningen på grund av att elnätsföretaget ändrar elmätaren.

 6. Otovo eller Otovos installationspartner kommer att bistå Kunden med driftsättningen efter leverans.

Dokumentation och slutförande

 1. Otovo kommer att lämna full dokumentation om installationen till Kunden. Dokumentation lämnas elektroniskt och innehåller bland annat produktdatablad och användarmanualer.

 2. Dokumentation om arbetets utförande kommer att lämnas av Otovos installatörer. Otovo kommer att vidarebefordra dokumentation om arbetets utförande till Kunden så snart detta är möjligt. Observera att det är installatörernas ansvar att se till att dokumentationen om arbetets utförande levereras.

 3. Installationen av Solcellsanläggningen anses vara färdig efter driftsättningen och leverans av dokumentationen. Kunden godkänner att installationen ska anses vara färdig efter driftsättningen och leveransen av dokumentationen.

Fakturering och betalning

 1. Otovo ska översända en faktura till Kunden efter installatörens leverans av Solcellsanläggningen. Kunden ska betala inom 10 dagar efter mottagandet av fakturan. Vid försening av förfallen betalning ska Kunden betala dröjsmålsränta i enlighet med tillämplig lag.

 2. Slutförandet av installationen kan av ovan angivna skäl ske efter Otovos fakturering och fakturan ska i sådana fall betalas till fullo inom angivet betalningsdatum. Observera att förfallodatum för betalning kan vara innan Solcellsanläggningen är driftsatt och färdigt.

 3. Otovo kan kräva att installationen delbetalas innan installationen har slutförts. Kunder som ansökt om finansiering av sina Solcellsanläggningar ska meddela Otovo om finansieringen inte blir godkänd.

Data och övervakning

 1. För Solcellsanläggningens anslutning till internet krävs att Kunden har Wifi-täckning där växelriktaren är installerad och att installatören har fått tillgång till nätverkets namn och lösenord i samband med installationen.

 2. Om det saknas Wifi-täckning och signalens kvalitet är dålig ansvarar Kunden för att Solcellsanläggningen har internetanslutning. Observera att vissa växelriktare kräver Wifi för att kunna ansluta till internet.

 3. Det är Kundens ansvar att se till att internetanslutningen fungerar och att växelriktaren har konfigurerats med korrekt lösenord. Otovo eller Otovos installatörer ansvarar inte för felsökning av internetanslutningen.

 4. Otovo bistår Kunden med registreringen av installationen på växelriktartillverkarens internetportal. All insamling, lagring och användning av data på tillverkarens portal regleras av de bestämmelser och villkor som anges av respektive tillverkare och alla frågor kring detta avhandlas mellan tillverkaren och Kunden. Kunden måste klart och tydligt meddela om denne inte vill att installationen registreras på växelriktartillverkarens internetportal.

 5. Otovo äger rätt att efter eget val insamla, lagra och använda produktionsdata från installationen. Se vår integritetspolicy (www.otovo.se/privacy) för mer information om hur Otovo behandlar personuppgifter.

 6. Kund kan i mån av tillgänglighet använda Otovos App eller Otovos Min Sida för att se produktionsdata från installationen. För att få tillgång till data på Otovos App eller Min Sida måste alla internetuppkopplingar fungera och installationen måste vara konfigurerad på växelriktartillverkarens portal enligt lämnade specifikationer. Otovo kan inte garantera att integrationen med växelriktarens portal alltid fungerar som den ska. Kunden är införstådd med att dataintegrationen, Otovos App och Otovos Mín Sida när som helst och utan föregående meddelande kan komma att ändras eller stängas.

 7. Kunden ger Otovo rätt att registrera anläggningen för solcellsel, inklusive adressen för installationen på växelriktaretillverkarens internetportal och att få tillgång till, ladda ner och lagra de data som finns tillgängliga på internetportalen. Kunden ger också växelriktartillverkaren tillstånd att överföra de data som finns tillgängliga på internetportalen till Otovo.

 8. Sålda projekt med växelriktare omfattar inte övervakning av panelernas prestandanivå (PL).

Meddelande till Kundens försäkringsbolag

Kunden ansvarar för att dennes försäkringsbolag meddelas om installationen av Solcellsanläggningen på Kundens fastighet.

Systemvillkor

 1. Solcellsanläggningen är balanserat mellan nominell likström hos solcellspanelerna och växelström hos växelriktaren.

 2. Anläggningens storlek och ström är anpassad till den nominella likströmsproduktionen hos solcellspanelerna

 3. Som en del av projekteringen kommer installatören att göra en utvärdering för att kunna välja den optimala växelriktaren för projektet. Eftersom de flesta växelriktare är effektivare vid högt utnyttjande kommer växelriktaren i många fall att vara dimensionerad för en något lägre kapacitet än det nominella likströmsvärdet hos alla solcellspaneler tillsammans. Detta görs för att optimera anläggningens årliga energiproduktion och kan resultera i toppbelastningsutjämning (belastningsurkoppling) av energiproduktionen hos Solcellsanläggningen under dagar när solen är som mest intensiv.

 4. Buller från Solcellsanläggningens fläktar och växelriktare kan förekomma.

Försäljning av överskottsel

Kunden äger den ström som produceras av Solcellsanläggningen. Otovo ansvarar inte för försäljningen av överskottsel.

Marknadsföring och sociala media

Kunden ger Otovo rätt att fritt använda bilder av Kundens egendom, Solcellsanläggningen och installationsprocessen för marknadsföringsändamål inklusive exponering på sociala media.

Garantier

Garanti på installationsarbete

 1. Det är en 10-års reklamationsrätt på arbete som utförs av Otovo eller Otovos installationpartners vid installationen av Solcellsanläggningen. Reklamation måste meddelas skriftligen inom rimlig tid efter att kunden upptäcker eller kan förväntas ha upptäckt ett fel.

 2. Skada vållad av Otovo eller Otovos installationspartners under gällande garantitid kommer att repareras och/eller ersättas enligt dessa Bestämmelser och villkor.

 3. Kunden ska snarast och inom rimlig tid meddela Otovo vid skada och göra sitt bästa för att minimera följdverkningarna av skadan. Skada som beror på att Kunden inte underrättat Otovo inom rimlig tid täcks inte av installationsgarantin.

 4. Garantiperioden börjar löpa så snart Solcellsanläggningen har levererats.

 5. Om arbete utförs av kund eller tredje part och inkräktar på det arbete som utförs av Otovo eller Otovos installationspartner under garantiperioden ska detta innebära att garantin blir ogiltig.

Produkt- och funktionsgaranti

 1. Otovo lämnar 5 års produkt- och funktionsgaranti på alla produkter som ingår i Solcellsanläggningen. Garantiperioden börjar löpa samma dag som Solcellsanläggningen är färdigställd.

 2. Otovo garanterar att anläggningen fungerar på avsett sätt under garantiperioden, och är fri från eventuella tillverkningsfel, dolda fel och brister. Otovos garanti täcker inte fel och brister på grund av omständigheter utanför Otovos eller Otovos underleverantörers kontroll.

 3. Otovos funktionsgaranti täcker direkta och nödvändiga kostnader som krävs för att återuppta anläggningens avsedda funktion. Otovo har rätt att reparera eller ersätta produkter i Solcellsanläggningen som är bristfälliga eller inte fungerar under garantiperioden.

 4. Kunden ansvarar för alla tillkommande direkta kostnader gentemot Otovo om Kunden framställer ett felaktigt garantikrav.

 5. Om Kunden eller annan tredje part som inte är engagerad av Otovo utför arbete på eller stör Solcellsanläggningen, kommer det att leda till att Otovos produkt- och funktionsgaranti blir ogiltig.

 6. Varje produkt- och funktionsgaranti, utöver Otovos garantier, som beskrivs i dessa villkor - som erbjuds direkt från tillverkaren - är en fråga mellan Kunden och tillverkaren. Observera att sådana utökade garantier kan kräva att Kunden registrerar produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Prestandagaranti

 1. Otovo garanterar att Solcellsanläggningen producerar nominell likström enligt specifikation men lämnar ingen energiproduktionsgaranti.

 2. Den beräknade elproduktion som Otovo anger baseras på anläggningens potential och tillgängliga databaser för solinstrålning, klimatuppgifter och andra uppgifter om installationsplatsen. Den faktiska energiproduktionen kommer att variera över tid och kan påverkas av lokala väderförhållanden, skuggor från vegetationen, angränsande byggnader eller andra omständigheter på platsen. Skugga från byggnaden, angränsande byggnader, vegetation eller liknande har inte tagits hänsyn till i beräkningarna.

 3. Alla produkter är utsatta för slitage och åldrande vilket kan innebära minskad energiprestanda och produktion med tiden. Med tiden kan man förvänta sig minskningar av energiproduktionen på grund av slitage och åldrande eller minskningar inom ramen för tillverkarens uppgifter om maximal degradering av solcellerna.

 4. När det gäller tillverkningsgarantier som lämnats direkt av tillverkaren ska alla ärenden och frågor rörande den berörda garantin avhandlas mellan Kunden och tillverkaren. Observera att sådan garanti kan kräva att Kunden registrerar produkterna i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Skador och ersättning

Skador

Skada på Kundens egendom

 1. Otovo ska iaktta rimlig aktsamhet när det gäller Kundens fastighet och tillgångar i samband med installationen av Solcellsanläggningen. Otovo förbinder sig att ersätta skada som uppstått på grund av försumlighet från Otovos eller dennes installatörers sida.

 2. Brutna takpannor, bucklor eller repor i takmaterialet, mindre åverkan på Kundens egendom på grund av normala installationsaktiviteter, åverkan på takstolar eller hål från spikar eller skruvar och/eller förändringar av vattenavrinning eller snöbärighet är sådant som kan inträffa och ska inte anses som skador på Kundens egendom.

 3. När det gäller takpaneler finns det risk för bucklor vilket innebär att produktgarantin inte gäller. Otovo ansvarar inte för skador efter garantins upphörande eller för bucklor i takpaneler.

 4. Kunden ansvarar för snöröjning.

Skada på allmän egendom eller tredje parts egendom

Otovo ansvarar inte för skada som vållats på allmän eller tredje parts egendom i samband med installationen av Solcellsanläggningen eller följdverkningar av detta såvida inte skadorna vållats på grund av fel eller försumlighet av Otovo eller deras installatörer.

Begränsning av ansvar

 1. Otovo eller deras installationspartners ansvarar inte för skada som vållats på Kundens egendom på grund av Kundens oaktsamhet eller därför att denne inte följt dessa bestämmelser och villkor.

 2. Otovo och deras installationspartners ansvarar inte för skador som vållats på grund av obehörigt tillträde till installationsplatsen eller område där installationen utförs.

Reparation av skador

 1. Skador eller fel vållade av Otovo eller Otovos installationspartners och underleverantörer för vilka Otovo ansvarar kommer att repareras eller ersättas av Otovo.

 2. Kunden ska snarast underrätta Otovo vid skada eller fel. Otovo ansvarar inte för reparationer eller ersättningar av skador som Kunden inte underrättat Otovo om inom rimlig tid efter det att Kunden upptäckt skadorna.

 3. Otovo förbinder sig att reparera eller ersätta felaktig utrustning eller skador som vållats under installationen så snart det är möjligt och inom rimlig tid efter Kundens meddelande.

Skadeersättning

Direkta förluster

 1. Otovo ansvarar för Kundens direkta förluster på grund av försenad leverans och brister. Med direkta förluster menas nödvändiga och dokumenterade tilläggskostnader för Kunden som en följd av fel.

 2. Otovo bär inget ansvar för direkta förluster om felet eller dröjsmålet beror på omständigheter utanför Otovos kontroll och vars följdverkningar Otovo rimligen inte hade kunde förvänta sig att behöva undvika eller åtgärda.

Indirekta förluster

Otovo ansvarar inte för indirekta förluster för privat- eller affärskunder på grund av försenad leverans och fel såvida inte förlusten beror på grov försumlighet eller avsiktligt vållats av Otovo. Med indirekt förlust menas bland annat förlust av vinst på grund av att Solcellsanläggningen inte varit tillgängligt för användning som förväntat.

Produktionsförlust

Produktionsförlust kan inträffa om Solcellsanläggningen är ur drift eller inte fungerar på grund av strömavbrott eller fel på elnätet. Otovo lämnar ingen ersättning till Kunden för produktionsförlust på grund av omständigheter som ligger utanför Otovos kontroll inklusive fel som vållats av det allmänna och/eller lokala elnätet.

Ansvarsfriskrivning

 1. Solcellsanläggningen är inte Kundens huvudsakliga strömförsörjningskälla. Otovo ansvarar därmed inte för förluster som direkt eller indirekt orsakats av strömavbrott. När strömmen från elnätet är av ska Otovo stänga av Solcellsanläggningen.

 2. Allt arbete med Solcellsanläggningen ska utföras av auktoriserad personal. Otovo är därför inte ansvarig för förluster som direkt eller indirekt orsakas av bland annat reparationsarbeten och underhåll som utförts av ej auktoriserad personal.

Avtalets uppsägning och tvist

Uppsägning

Avbeställning och uppsägning av kund

 1. Kunden kan säga upp avtalet utan betala någon avgift inom 14 dagar efter kontraktsdatum.

 2. Vid en prishöjning med mer än 5 % av det ursprungliga kontraktspriset kan Kunden, inom 14 dagar efter Otovos eller Otovos installationspartners meddelande, säga upp installationen utan att debiteras någon kostnad.

 3. Efter 14 dagar, men innan avtalat startdatum, kan Kunden säga upp installationen genom att betala en uppsägningsavgift på kr. 6000.

 4. Kundens avbeställning ska göras skriftligen genom Otovos uppsägningsformulär som tillhandahålls på begäran.

 5. Om Kunden säger upp kontraktet efter avtalat startdatum ska Kunden betala för allt arbete som utförts.

 6. Om Kunden inte klarar av finansieringen av projektet ska denne ändå betala uppsägningsavgiften till Otovo.

Avbeställning och uppsägning av Otovo

 1. Otovo kan avbeställa och säga upp installationen kostnadsfritt for Otovo om Kunden inom 30 dagar efter kontraktsdatum inte har lämnat nödvändig information om installationen till Otovo eller Otovos installationspartners. I sådana fall kan Otovo fakturera Kunden en uppsägningsavgift på 5 % av det installationspris som anges i kontraktet.

 2. Otovo kan avbeställa eller säga upp installationen utan att betala någon avgift om installationen inte kan genomföras på grund av omständigheter som ligger utanför Otovos kontroll – såsom saknade godkännanden från lokala myndigheter eller ändrade nationella lagkrav.

 3. Otovo kan avbeställa eller säga upp installationen utan att betala någon avgift om den inte kan utföras inom rimlig tid på grund av förseningar av Kunden eller tredje parter anlitade av Kunden – såsom att byggnaden inte är färdigställd, att det saknas ström på platsen etc.

 4. Otovo kan avbeställa eller säga upp installationen utan att betala någon avgift på grund av att Kunden har lämnat felaktig information till Otovo eller Otovos installationspartner. I sådant fall ska Kunden betala ersättning för allt arbete som utförts och som inte kan återställas.

 5. Otovo kan avbeställa eller säga upp installationen utan att betala någon avgift vid lokala villkor som allvarligt försvårar installationen eller som kan innebära väsentligt ökade kostnader.

 6. Otovo kan när som helst senarelägga eller avbeställa avtalet utan att betala någon avgift vid begränsningar i leverantörskedjan utan att betala någon avgift.

Tvist

Tvist mellan Kund och Otovo ska göras upp i godo mellan parterna. Om detta inte är möjligt kan endera parten hänskjuta tvisten till domstol inom Stockholm tingsrätts jurisdiktionsområde. När det gäller privatkunder gäller inte kravet på jurisdiktionsområde.


* * *

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2021